Fahrenheit
"Mo Mo(Love Of Silence)"


DOWNLOAD HERE
req of the month...fahrenheit...nice song...

Zhe shi yi ge mei you da an de wen ti
This is a question that has no answer
Ini adalah pertanyaan yang tidak ada jawabannya

Wo gan jue wo bian le OH~shei rang wo bian le
I feel I have changed OH~ Who changed me?
Aku merasa aku telah berubah OH ~ Siapa yang mengubah saya?

Yin wei zhe shi yi ge mei you da an de wen ti
The original question that has no answer
Pertanyaan asli yang tidak ada jawaban

Jiu bei ni jie kai le, jiu na me jie kai le
But you answered it, answered it easily
Tapi kau menjawab itu,menjawab dengan mudahNi zou guo le zai zhe ge mi ren ku tong de dui bai
You came, different from the other people
Kau datang, berbeda dengan orang lain

Ni shen zhi bu rang wo zhi dao ni dui wo you duo hao
You don’t even let me know when you are good to me
kau bahkan tidak membiarkanku tahu kapan kau baik kepadaku

Man man de zhe fen ai qiao qiao de zhu xia lai
Slowly, this quietly lived love
Perlahan-lahan, diam-diam tinggal cinta

Shen shen de zai xin li mei ren kan de chu lai
Deeply felt in the heart, yet no people see it
Sangat terasa di hati, belum ada orang melihatnya

An jing de dan que yi zhi dou zai shi… ni mo mo de ai
Quiet, but it has always been there… love you in silence
Tenang, tapi selalu ada ... cintamu dalam keheningan

Man man de zhe fen ai yi jing bian cheng yi lai
Slowly, becoming dependent on this love
Perlahan-lahan, menjadi tergantung pada cinta ini

Jian jian de xiao rong li que rang wo cong man qi dai
Step by step letting me smile, looking forward expectantly
Langkah demi langkah membiarkanku tersenyum, harapan terlihat di depan

Bu yong shuo wo jiu neng gou ming bai OH ni mo mo de ai
Without having to speak, I can understand OH your love in silence
Tanpa harus berbicara, ku bisa mengerti OH cintamu dalam keheningan


*REPEAT ALL

Wei lai de mei yi tian bu guan fa sheng shen me ne
Each day in the future, whatever happens to me
Setiap hari di masa depan, apapun yang terjadi padaku

Bu neng jiao gei wo ne
Nothing can prevent me
Tidak ada yang bisa mencegah ku

Wo yao yong yuan pei zhe ni shou hou zhe ni zhi dao zui hou
I would like to accompany you forever, protect you until the end.
Saya ingin menemanimu selamanya, melindungimu sampai akhir.


WOO~~~~~~~

Man man de zhe fen ai qiao qiao de zhu xia lai
Slowly, this quietly lived love
Perlahan-lahan, diam-diam tinggal cinta

Shen shen de zai xin li mei ren kan de chu lai
Deeply felt in the heart, yet no people see it
Sangat terasa di hati, belum ada orang melihatnya

An jing de dan que yi zhi dou zai shi… ni mo mo de ai
Quiet, but it has always been there… love you in silence
Tenang, tapi selalu ada ... cintamu dalam keheningan

Man man de zhe fen ai yi jing bian cheng yi lai
Slowly, becoming dependent on this love
Perlahan-lahan, menjadi tergantung pada cinta ini

Jian jian de xiao rong li que rang wo cong man qi dai
Step by step letting me smile, looking forward expectantly
Langkah demi langkah membiarkanku tersenyum, harapan terlihat di depan

Bu yong shuo wo jiu neng gou ming bai OH ni mo mo de ai
Without having to speak, I can understand OH your love in silence
Tanpa harus berbicara, ku bisa mengerti OH cintamu dalam keheningan